Green town logo white
GreenTown-privatumo-politika-hero.jpg

Privatumo politika

UAB “OM restoranas”, juridinio asmens kodas 305339406, adresas Kauno gatvė 93, Balceriškių k., LT-21371 Elektrėnų sav. (toliau – “Bendrovė”, arba “mes”) įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naršant ir naudojantis Bendrovės interneto svetaine www.greentown.lt (toliau – “Interneto svetainė”).


Ši privatumo politika nustato, kokią su fiziniu asmeniu susijusią informaciją Bendrovė renka, kokiu būdu ir iš kokių šaltinių ši informacija yra gaunama, kokie veiksmai atliekami su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugoma.


Visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.


Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir/arba naršydami mūsų Interneto svetainėje, Jūs sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis. Apgailestaudami informuojame, jog Jums nesutikus su šia privatumo politika ar atskiromis jos sąlygomis, mes negalėsime Jums suteikti galimybės naudotis visomis arba dalimi mūsų paslaugų ir/arba naršyti mūsų Interneto svetainėje.


Įgyvendinti šioje politikoje nustatytas su asmens duomenų apsauga susijusias savo teises, taip pat visas kitais asmens duomenų tvarkymo klausimais, susijusiais su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs galite kreipdamiesi į mus raštu el. paštu info@greentown.lt pateikdami savo užklausas, skundus, prašymus, atsiliepimus (toliau – „Paklausimas“). Paklausimą taip pat galite pateikti atvykę į Bendrovę šiuo adresu: Kauno gatvė 93, Balceriškių k., LT-21371 Elektrėnų sav., pirmadieniais–sekmadieniais nuo 11.00 val. iki 21.00 val.1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS


1.1. Duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojai ir privatumo politikos aprėptis


Interneto svetainėje pateiktus ar kitaip surinktus asmens duomenis valdo Bendrovė.


Ši privatumo politika yra taikoma bet kuriam Bendrovės valdomam tinklalapiui ir bet kuriai Bendrovės teikiamai paslaugai, nesvarbu kokius įrenginius Interneto svetaine besinaudojantis lankytojas (toliau – “Lankytojas”) naudoja lankydamasis Interneto svetainėje.


Ši privatumo politika netaikoma Interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokių tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis. Ši privatumo politika yra taikoma tiek Bendrovės klientams – fiziniams asmenims, tiek juridinių asmenų atstovams.


Bendrovė gali pasitelkti trečiuosius asmenis tvarkyti Lankytojų asmens duomenis ir tuo tikslu perduoti tam tikrus asmens duomenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.


1.2. Renkama informacija


Lankytojui susikūrus paskyrą ar prisijungus per socialinio tinklo (Facebook) paskyrą ir Bendrovei priimant užsakymus prekėms/paslaugoms teikti, renkami ir tvarkomi šie Lankytojų duomenys:

vardas, pavardė;

kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris);

jeigu pageidaujama, kad užsakytos prekės/paslaugos būtų pristatytas į namus ar darbovietę – pristatymo vietos adresas;

paskyros prisijungimo duomenys;

užsakymų (pirktų prekių/paslaugų) istorija;

įvykdžius apmokėjimą bankiniu pavedimu – Lankytojo banko sąskaitos informacija.


Kiekvieną kartą apsilankant Interneto svetainėje, Bendrovė renka ir tvarko žemiau išvardintus techninius asmens duomenis:

Lankytojo įrenginio IP adresą;

prisijungimo prie Interneto svetainės datą ir laiką;

interneto puslapio, iš kurio prisijungiama prie Interneto svetainės, pavadinimą ir URL adresą;

Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenis;

Lankytojo interneto tiekėjo informaciją;

Lankytojo geografinius duomenis, kalbos nustatymus;

gali būti renkama ir kita susijusi techninė informacija.


Bendrovė taip pat gali tvarkyti ir kitus Lankytojo asmens duomenis, pateikiamus Lankytojo iniciatyva el. paštu ar per kitą Bendrovės naudojamą informacinę sistemą, prieinamą Interneto svetainėje. Tai gali būti tokie duomenys:

Lankytojo vardas, pavardė;

Lankytojo kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas, namų adresas);

kita asmeninė Lankytoją identifikuojanti informacija;

Paklausimo turinys.

Esant specialiems atvejams bei priklausomai nuo Lankytojo kreipimosi į Bendrovę priežasties bei pageidavimų ir norint pasiekti šioje privatumo politikoje nurodytus tikslus, Bendrovė gali rinkti ir kitus Lankytojo asmens duomenis.


1.3. Asmens duomenų naudojimas


Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Lankytojui naudotis Interneto svetaine efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

Lankytojo paskyros sukūrimui ir administravimui;

tinkamam Bendrovės sutartinių įsipareigojimų (t. y. užsakymų priėmimo, prekių/paslaugų pristatymo) vykdymo užtikrinimui;

patogiam, efektyviam ir Lankytojų poreikius atitinkančiam Interneto svetainės funkcionavimui;

sklandžiam Interneto svetainės administravimui užtikrinti;

paslaugų teikimo kokybės kontrolės vykdymui;

savalaikiam ir tinkamam Lankytojų Paklausimų nagrinėjimui ir atsakymų į juos pateikimui;

susisiekimui su Lankytoju dėl bet kokios Lankytojo pateiktos informacijos;

įsiskolinimų valdymui;

statistinės ir kitos analizės vykdymui tobulinant Interneto svetainės turinį bei Bendrovės teikiamas paslaugas;

kitiems tikslams, kurie Lankytojui atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.


1.4. Asmens duomenų saugojimas


Lankytojų asmenins duomenis saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Asmens duomenys bus saugomi:

Lankytojo paskyros informacija (registracijos duomenys) bus saugoma tol, kol Lankytojas ja naudosis arba išreikš norą ją ištrinti. Mes paskyrą ištrinsime po 2 metų nuo paskutinio aktyvumo paskyroje datos;

pirkimo (prekių/paslaugų užsakymų) istoriją saugosime 2 metus nuo tokio užsakymo įvykdymo;

pateiktus Paklausimus saugosime 2 mėnesius nuo tokių Paklausimų administravimo pabaigos (įvykdymo).

Ilgesnis Lankytojo asmenins duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

Lankytojo asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, reikalavimo, skundo išsprendimui;

mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, arba jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;

esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.


1.5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas


Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis:

sutarties su Lankytoju pagrindu, t. y. tuomet, kai Lankytojas susikuria paskyrą ir (ar) užsisako mūsų siūlomas prekes/paslaugas;

sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Lankytojo aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Interneto svetainę ir pan.);

tam, kad vykdytume savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai.

Lankytojo sutikimas, kaip teisinis pagrindas, naudojamas trečiųjų asmenų prieigos prie informacijos ir kitais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas gali būti grindžiamas sutikimu. Lankytojai gali atšaukti duotą sutikimą jų asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jeigu Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo asmens duomenų tvarkymui, Bendrovė nebetvarkys asmens duomenų iš karto Lankytojui atšaukus sutikimą.


1.6. Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims


Bendrovė be Lankytojo išankstinio sutikimo Lankytojo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.


Asmens duomenis be atskiro Lankytojo sutikimo Bendrovė gali pateikti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.


Tam tikri techniniai Lankytojo apsilankymo Interneto svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Lankytojo naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu Interneto svetainėje susijusi informacija) naršymo statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). Primename, kad ne ES valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Naudotojo duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.


Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis ryšio operatorių, IT priežiūros/aptarnavimo, tinklalapio dizaino/administravimo paslaugomis, internetinio srauto ir naršymo svetainėje analizės bei statistikos, naujienlaiškių siuntimo paslaugomis, pan.), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Lankytojo asmens duomenų. Šiuo atveju Bendrovė užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo įsipareigojimų.2. INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ TEISĖS


Lankytojai turi su jų asmens duomenų apsauga susijusias teise:


teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

teisė reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su Lankytoju susijusius asmens duomenis;

teisė reikalauti, kad Bendrovė perduotų visą ar dalį Lankytojo pateiktos informacijos Lankytojui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą); teisę reikalauti perkelti Lankytojo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Lankytojui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).

teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;

teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas;

bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

jeigu Lankytojas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, Lankytojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra Lankytojo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, priežiūros institucijai. Rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais asmenimis Bendrovėje žemiau nurodytais kontaktais, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės į mus el. paštu: info@greentown.lt. Informuojame, jog kilus abejonėms dėl Jūsų tapatybės, mes galime pareikalauti papildomos informacijos tam, kad teisingai Jus identifikuotume.
3. DUOMENŲ APSAUGA


Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.


Bendrovė rekomenduoja Lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, neatidaryti įtartinos kilmės nuorodų;

savo paskyrai susikurti sunkiai atspėjamą slaptažodį ir nenaudoti jo kituose tinklalapiuose;

atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Interneto svetainėje pateikdama naują privatumo politikos versiją kartu su atliktų pakeitimų datomis. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.


Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.


Ši privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje datos.